PRZEDSIĘWZIĘCIA I PROGRAMY EDUKACYJNE

SPIS TREŚCI:

"Trzymaj Formę" - program edukacyjny

"Oswoić literaturę" - program edukacyjny

"Certyfikat jakości" - program edukacyjny

"Program eTwinning" - europejska współpraca szkół

"Sami budujemy swoją przyszłość" - innowacja pedagogiczna

Zajęcia zawodoznawcze

Jak inwestować?

"Szkoła bez przemocy" - program społeczny

“TRZYMAJ FORMĘ”

PROGRAM EDUKACYJNY DLA KLAS PIERWSZYCH

W Publicznym Gimnazjum w Turawie po raz trzeci realizowany jest program edukacyjny pod nazwą “Trzymaj formę”, mający na celu popularyzację aktywnego trybu życia i zdrowego żywienia.

Program przebiega wg poniższego planu:

1. Zapoznanie uczniów z celami programu - październik 2008 r.

2. Gimnastyka śródlekcyjna prowadzona przez uczniów na lekcjach biologii i lekcjach wychowawczych - przez cały rok szkolny.

3. Aktywne przerwy na świeżym powietrzu (spacery, gry w piłkę) - przez cały rok szkolny.

4. Ogłoszenie konkursu na plakat “Trzymaj formę” - marzec 2009 r.Ogłoszenie wyników konkursu - czerwiec 2009 r.

5. Test na temat zasad zdrowego i aktywnego stylu życia, na podstawie broszury i podręcznika biologii - kwiecień 2009 r. - wyłonienie liderów klasowych, wręczenie dyplomów.

6. Układanie krzyżówki z hasłem “Trzymaj formę” dla wszystkich uczniów klas pierwszych - maj 2009 r.

7. Rajdy piesze nad Jeziora Turawskie - od kwietnia do czerwca 2009 r.

8. Piramida zdrowego żywienia - przygotowanie zdrowych posiłków (sałatki, kanapki) na lekcjach techniki lub lekcjach wychowawczych - termin dowolny w okresie roku szkolnego.

9. Przygotowanie albumów ze zdjęciami z wycieczek, dnia sportu, gimnastyki śródlekcyjnej - czerwiec 2009 r.

10. Prezentacja multimedialna na temat zdrowego żywienia i aktywności fizycznej - termin dowolny.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.trzymajforme.pl

Opracowała: Bogumiła Jakubowska

koordynator projektu

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

Projekt Oswoić literaturę

Projekt przeznaczony jest do realizacji w gimnazjum. Angażuje wszystkich uczniów, nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy i pedagogów szkolnych. Adresowany jest również do rodziców uczniów.

Cele projektu:

 1. Popularyzacja czytania.
 2. Integracja społeczności uczniowskiej.
 3. Promocja talentów, rozwijanie zainteresowań.
 4. Kształtowanie aktywnych postaw w procesie poznawania lektury.
 5. Doskonalenie techniki czytania wyraźnego i wyrazistego.
 6. Wskazywanie właściwych zachowań poprzez prezentację wzorców literackich.
 7. Doskonalenie umiejętności z zakresu języka polskiego.
 8. Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

Lp.

Rodzaj zadania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

1.

Cała Polska czyta dzieciom czyli poranek lub popołudnie z lekturą. 1 raz w miesiącu prezentacja fragmentu wybranej lektury, powieści dla młodzieży lub innej w ramach zdw z jęz. polskiego

Co miesiąc.

Nauczyciele języka polskiego.

2

Gimnazjalny Konkurs Recytatorski Złota Rózga 2008/2009

Przeczytaj relację

grudzień

Mgr Agnieszka Waluś

3

Konkurs literacki na najoryginalniejszy wiersz o tematyce miłosnej – Miła moja, miły mój...

Przeczytaj relację

luty

Nauczyciele języka polskiego, opiekun RSU i Gimzetki.

4

Między ławką a tablicą –konkurs literacki na jednoaktówkę z życia szkoły.

Finał - maj/czerwiec

Nauczyciele języka polskiego

5

Nie taki byk straszny, kiedy znasz ortografię. Konkurs ortograficzny.

marzec

Nauczyciele języka polskiego, opiekun RSU

6

Znasz te lektury? Konkurs znajomości lektur.

Ustalony przez nauczyciela bibliotekarza.

Bibliotekarz szkolny

7

Wypożyczam i... czytam.Konkurs czytelniczy.

Cały rok

Bibliotekarz szkolny opiekun RSU, rodzice

8

Spotkanie z autorem powieści dla młodzieży.

Termin ustalony przez bibliotekarza.

Bibliotekarz szkolny

9

Kiermasz taniej książki.

kwiecień/maj

Bibliotekarz szkolny

10

Diagnoza i kontrola jakości czytania.

Cały rok

Pedagog szkolny i wszyscy nauczyciele, rodzice

11

Gimnazjaliści przedszkolakom – przedstawienie.

Czerwiec

Mgr Agnieszka Waluś

Opracowała: mgr Agnieszka Waluś

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Program Certyfikat Jakości “Szkoła Przedsiębiorczości”

to nowe spojrzenie na dotychczas realizowane programy edukacyjne i przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości. “Szkoła przedsiębiorczości” jest znakiem jakości w dziedzinie szeroko rozumianej przedsiębiorczości przyznawanym szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

O Certyfikat Jakości “Szkoła Przedsiębiorczości” mogą ubiegać się szkoły, które:

 • kształtują wśród uczniów postawy przedsiębiorcze,
 • dbają o jakość nauczania i wychowania w obszarze szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej i finansowej,
 • współpracują z gospodarczo - społecznym otoczeniem szkoły,
 • inicjują działania z zakresu przedsiębiorczości wspierające środowisko lokalne,
 • przygotowują do rynku pracy.

Certyfikat Jakości “ Szkoła Przedsiębiorczości” zaświadcza, że dana szkoła pełni rolę lokalnego centrum edukacyjnego z dziedziny przedsiębiorczości dla młodych ludzi.

Certyfikat przyznawany jest na 3 lata, z możliwością jego przedłużenia, pod warunkiem przystąpienia do kolejnego cyklu certyfikowania.

Procedura jego przyznawania jest dwustopniowa i obejmuje etap Nominacji i Certyfikacji, w których szkoły realizują działania z zakresu czterech obszarów.:

I obszar

“ Przygotowujemy do aktywności na rynku pracy”
Szkoła stwarza odpowiednie warunki do kształtowania u uczniów aktywnej postawy na rynku pracy.

II obszar

“ Uczymy świadomego gospodarowania finansami”
Szkoła stwarza odpowiednie warunki do przygotowania uczniów do świadomego zarządzania finansami.

III obszar

“ Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi”
Szkoła zapewnia ekonomiczny wymiar kształcenia Szkoła rozwija współpracę z lokalnymi partnerami

IV obszar

“ Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za edukację ekonomiczną”
Szkoła zapewnia ekonomiczny wymiar kształcenia

We wrześniu 2008 nasza Szkoła zakończyła etap Nominacji do programu, obecnie realizujemy zadania z etapu Certyfikacji.

W co zainwestować - by stać się bogatym... ?

Ekonomia to dziedzina życia społecznego. Jest nauką badającą prawa rządzące produkcją i podziałem dóbr, a także poszukuje bardziej efektownych rozwiązań gospodarczych. Temat, w który bardziej się zagłębię, to oszczędzanie i inwestowanie.

Człowiek, który dąży do bogactwa, powinien tak gospodarować pieniędzmi, by dochody były zawsze większe od wydatków. Inwestowanie to jedna z dziedzin ekonomii, która wiąże się z rynkowym ustrojem gospodarczym. Czasownik inwestować kojarzy nam się z odkładaniem pieniędzmi na dodatkowe potrzeby w przyszłości. Inwestować trzeba mądrze i z głową, ale w co...? Pytanie to jest zadawane przez wielu ludzi.

Pieniądze można wpłacić na lokaty bankowe, można nimi grać na giełdzie, zakładać konta oszczędnościowe...! Dobra inwestycja na giełdzie polega na tym, by udało się wyetapować akcje, których wartość rosła, i sprzedać te, które traciły swą wartość. Należy mieć świetną strategie. Konto oszczędnościowe – jak je wybrać? Wiele kont kusi wysokim oprocentowaniem i możliwością dość swobodnego dysponowania pieniędzmi. Konto oszczędnościowe to coś pomiędzy lokatą, a rachunkiem bankowym. Również wiele banków oferuje specjalne przygotowane konta dla młodzieży, nawet dla tej niepełnoletniej. Młodzież gimnazjalna może założyć konto osobiste jedynie za zgodą rodzica lub opiekuna i symboliczną opłatą. Konto w „mBanku” może założyć nawet 13-latek. Jest to konto o nazwie „izzykonto” z oprocentowaniem 0,70%.

W co inwestować: lokaty czy konta oszczędnościowe? W niektórych bankach oprocentowanie kont oszczędnościowych jest dziś porównywalne z zyskiem z lokat – można na nich zarobić do 5-6%. Niestety, oprocentowanie kont oszczędnościowych jest zmienne, a lokaty nie, ponieważ są stałe. Zanim podejmiemy właściwą decyzję, gdzie zainwestować nasze pieniądze, musimy zastanowić się, co jest dla nas ważniejsze: stały dostęp do oszczędności, którego nie zapewni lokata, czy uzyskanie największej kwoty na koncie, czego nie da nam konto oszczędnościowe. Ale proszę jednak mieć na uwadze, że we wszystkim trzeba mieć umiar i nie zmieniać oszczędzania w skąpstwo.

Weronika Klimek kl. IIIb

Materiały do pobrania/potrzebny jest program, który odczytuje pliki .pdf/

Rozmieszczenie i rola przemysłu/scenariusz lekcji geografii/

Finanse - praca w grupach/scenariusz lekcji wos/

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Program eTwinning - Europejska współpraca szkół
W Publicznym Gimnazjum w Turawie realizowany jest projekt eTwinning pod nazwą "The world of teenagers" ("Świat nastolatków")

eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.


Zalety projektów eTwinning:

 • entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli,
 • motywacja do nauki,
 • dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia,
 • bezpieczny Internet – narzędzia i obszary pracy eTwinning są dostępne tylko dla uczestników programu,
 • wykorzystanie istniejącej szkolnej bazy komputerowej, czyli pracowni komputerowych i Szkolnego Multimedialnego Centrum Informacji nie tylko na lekcjach informatyki,
 • możliwość tworzenia zespołów nauczycieli: "przedmiotowiec", językowiec, informatyk,
 • elastyczność projektu – możliwość dostosowania tematu i czasu trwania projektu do potrzeb uczniów, nieograniczony czas rejestracji, możliwość wprowadzania modyfikacji w każdej chwili.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Innowacja pedagogiczna
“Sami budujemy swoją przyszłość”

(cykl warsztatów wprowadzających uczniów w świat ekonomii, przedsiębiorczości - projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego)

Cele innowacji:

-rozbudzenie aspiracji i określenie własnej drogi zawodowej
-rozwój postawy nastawionej na “działanie”: przygotowanie uczniów do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze, kształcenie umiejętności gospodarowania finansami, korzystania z usług banku, poszerzenie wiedzy o podstawowych zasadach ekonomii i funkcjonowania biznesu
-przełamanie bariery bezradności ludzi młodych wobec problemu bezrobocia
-ukazanie młodzieży potencjału możliwości gospodarczych istniejących na terenie gminy i kraju
-rozwój twórczego myślenia, planowania, umiejętności podejmowania decyzji
-przygotowanie uczniów do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej
-kreowanie postaw aktywnych
-rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystania w kształtowaniu własnej kariery zawodowej

Harmonogram realizacji innowacji “ Sami budujemy swoją przyszłość” w Publicznym Gimnazjum w Turawie
(cykl warsztatów dla gimnazjalistów, poszerzający ich wiedzę o ekonomii, funkcjonowaniu gospodarki, przedsiębiorczości
i przygotowujący ich do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej)

L.p.

Tematyka i forma zajęć

Czas realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Warsztaty pt.: “Moje pierwsze kroki w przedsiębiorczość: przedsiębiorca czyli kto?”

październik 2011r.

mgr Jolanta Ilnicka

2.

Warsztaty pt. : “ Jestem. Kim będę”
- warsztaty wyjazdowe do Opola kl. IIIc i IIId

październik 2011r.

mgr Anna Kulasza
wychowawcy klas trzecich

3.

Wycieczki zawodoznawcze do pobliskich zakładów pracy

listopad 2011r.

mgr Anna Kulasza
wychowawcy klas trzecich

4.

Założenie teczek zawodoznawczych

październik/listopad 2011r.

mgr Anna Kulasza

5.

Warsztaty pt.: “Zastosowanie matematyki i tech. komputerowych
w przedsiębiorczości: wypełniamy zeznania podatkowe, obliczamy oprocentowania kredytów i lokat

grudzień 2011 r.

mgr Urszula Duda

6.

Warsztaty pt. : “ Kreowanie i rozwój własnej osobowości”

grudzień 2011 r.

mgr Anna Kulasza

7.

Wycieczka do banku; zakładanie e-konta, formy dofinansowania małej przedsiębiorczości

13 stycznia 2012 r.

mgr Jolanta Ilnicka
wychowawcy klas trzecich

8.

Wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy

13 stycznia 2012 r.

mgr Anna Kulasza
wychowawcy klas trzecich

9.

Warsztaty “ Moje pierwsze kroki w przedsiębiorczość: wiem jak osiągnąć sukces!”

luty 2012 r.

mgr Jolanta Ilnicka

10.

Warsztaty“Zastosowanie matematyki i tech. Komputerowych w przedsiębiorczości; układamy biznesplan”

luty 2012 r.

mgr Urszula Duda

11

Wizyta na targach edukacyjnych

marzec 2012r.

wychowawcy klas trzecich

12.

Konkurs “ Tworzę , produkuję , sprzedaję”

luty/marzec 2012 r.

wychowawcy klas trzecich, Jolanta Ilnicka

13.

Warsztaty “ Moja mała firma- poznaję lokalny biznes” – wizyta w gospodarstwie agroturystycznym

kwiecień 2012 r.

mgr Jolanta Ilnicka
wychowawcy klas trzecich

14.

Warsztaty “ Moje plany edukacyjne”

maj 2012 r.

mgr Anna Kulasza

15.

Konkurs miedzygimnazjalny “ Od kamyka do euro- historia pieniądza”

maj 2012r.

mgr Jolanta Ilnicka

16.

Konkurs “ Moja gmina – tutaj zostaję, tutaj pracuję”

czerwiec 2012

wychowawcy klas trzecich
mgr Jolanta Ilnicka

Czynności wychowawców w ramach zadań realizowanych w projekcie “Sami budujemy swoją przyszłość”:
1. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas warsztatów wyjazdowych i wycieczek ( październik / listopad, styczeń, kwiecień/maj).
2. Przeprowadzenie lekcji wychowawczej dot. reklamy ( materiały do lekcji mogą być dostarczone przez p. Ilnicką, zapis tematu w dzienniku)
3. Wspieranie uczniów w pracach przygotowawczych do konkursu “ Tworzę, produkuję, sprzedaję”:
- każda klasa będzie musiała przygotować kosztorys wyprodukowanej ozdoby,
- przeprowadzić badania rynku ( sprawozdanie) – warsztaty dot. sposobów przeprowadzania badań rynku zostaną przeprowadzone przez SKP w grudniu 2011r., dlatego każdy wychowawca wytypuje grupę 3 uczniów, którzy będą uczestniczyć w warsztatach i przeprowadzą badania,
- przygotować i przeprowadzić kampanię reklamową produktu,
- sporządzić sprawozdanie finansowe przedsięwzięcia,
- przygotować STOISKO i SPRZEDAĆ JAK NAJWIĘCEJ swoich produktów w dniu kiermaszu 15.03.2012 r.
Szczegółowy regulamin zostanie dostarczony wychowawcom odpowiednio wcześniej.

Zajęcia zawodoznawcze

18.10.2011 r. Klasy IIIc i IIId w ramach projektu innowacyjnego „Sami budujemy swoją przyszłość” uczestniczyły w III Ogólnopolskim Tygodniu Kariery Zawodowej . Zajęcia odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w pokazach , zajęciach laboratoryjnych oraz informatycznych. Wszyscy chętnie skorzystali z usług fryzjerek, kosmetyczek i wizażystek. Przy okazji mogliśmy nauczyć się sposobem domowym sporządzać maseczki , pilingi oraz kule zapachowe do kąpieli. Chłopców najbardziej zainteresowały zajęcia z grafiki komputerowej „Magia Photoshopa”. Po tych emocjach odprężyliśmy się na warsztatach psychologicznych, na których poznawaliśmy samych siebie i tkwiące w nas możliwości.

Zobacz zdjęcia

14.11.2011 r. klasa IIIa w ramach zajeć zawodoznawczych oraz realizacji innowacji wybrała się na wycieczkę do Elektrowni Wodnej w Turawie.

17.11.2011 r. uczniowie klasy IIIb w ramach zajęć zawodoznawczych poznali pracę piekarzy...

...oraz pracowników Elektrowni Wodnej w Turawie.

18.11.2011 r. w szkole odbyło się spotkanie klas IIIc i IIId z leśnikiem z Nadleśnictwa w Turawie. Uczniowie nie tylko dowiedzieli się, jak wygląda praca leśników, ale jakie należy ukończyć szkoły , aby móc w tym zawodzie w przyszłości pracować.

29.11.2011 r. klasa III c wybrała się na wycieczkę zawodoznawczą do Oczyszczlni Ścieków w Kotorzu Małym.

19.12.2011 r. uczniowie klasy IIIa i IIIb w ramch zajęć zawodoznawczych oraz innowacji „Sami budujemy swoją przyszłość” wzięli udział w projekcie organizowanym przez ZSZ im. Bronisława Koraszewskiego przy ul. Hallera w Opolu „Świątecznie i nie tylko...”.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach gastronomicznych, obejrzeli świąteczny spektakl „Spojrzenie miłości”, uczyli się dekorowania stołu oraz układania serwetek, a także robienia dekoracji z owoców i warzyw - carving. Przypomnieli sobie zasady prawidłowego odżywiania, a na tablicy multimedialnej uczyli się marketingu oraz szlifowali język angielski i niemiecki, biorąc udział w konkursie. Najlepsza zabawa była przy dekorowaniu pierników. Gospodarze zapoznali nas z profilami szkoły. W interesujący sposób nauczyciel historii przedstawił nam dzieje Piastów oraz ćwiczyliśmy strzelanie z łuku. Wycieczka była bardzo udana i na pewno pomocna w wyborze szkoły.

21.02.2012 r. uczniowie klas III a ,b, c , d w ramach zajęć zawodoznawczych i innowacji „Sami budujemy swoja przyszłość” wyjechali do Opola na spotkanie z przedstawicielami banków BGŻ i PKO.Sa oraz Schroniska dla Zwierząt, Urzędu Pracy, Miejskiej Biblioteki Publicznej. Młodzież mogła przyglądnąć się z bliska pracy bankierów, pracowników urzędu oraz doradców zawodowych jak i bibliotekarzy. Pani kierownik schroniska zapoznała uczniów z nowymi ustawami dotyczącymi ochrony zwierząt, oprowadziła po schronisku.Jak inwestować?

Uczniowie klasy III w ramach warsztatów "Moje pierwsze kroki w świat ekonomii i przedsiebiorczosci" - poznają sposoby inwestowania oszczędnosci oraz zastanawiają się, czy warto prowadzić własny biznes

OPOLSKIE TARGI EDUKACYJNE 2012

W czwartek 12.05.2012 r. klasy trzecie naszego gimnazjum wraz z nauczycielami wybrały się na Targi Edukacyjne, które odbyły się w hali widowiskowo-sportowej „Okrąglak” w Opolu.
Po przyjeździe na miejsce uczniowie z zapałem ruszyli, by „zwiedzić” dziesiątki stoisk z ofertami opolskich szkół ponadgimnazjalnych . Mieliśmy okazję zadać wiele ważnych dla nas pytań, m.in. o rekrutację, atmosferę w szkole, efektywność nauczania i zdawalność matur. Uzyskaliśmy wiele ważnych informacji. Co najistotniejsze, mogliśmy porozmawiać z samymi uczniami, którzy przecież najlepiej znają swoją szkołę. Na targach obecni byli również dyrektorzy i nauczyciele, którzy „dwoili się i troili”, aby zainteresować swą ofertą jak największą ilość uczniów. Młodzież była wręcz obsypywana ulotkami i gadżetami z logo danej szkoły. Uczniowie naszej szkoły w pełni wykorzystali ten czas – z pewnością każdy znalazł coś dla siebie. W chwilach, kiedy mieliśmy już dość informacji, można było m.in. postrzelać z łuku, co było kolejną atrakcją.
Po targach edukacyjnych wielu z nas zmieniło zdanie nt. swojej potencjalnie przyszłej szkoły. Uważam, że wyjazd ten był bardzo potrzebny, a szczególnie uczniom niezdecydowanym jeszcze co do wyboru ścieżki zawodowej. Reszta upewniła się, że szkoły, o których marzymy, są dla nas najlepszą opcją. Myślę, że wyjazd ten był „strzałem w dziesiątkę”.

Manuela Morcinek, kl. IIIB

Konkurs "Od kamyka do euro - historia pieniądza" 9.05.2012r.

Członkinie SKP przybliżają zasady konkursu

Przykładowe pytanie

Reprezentacja PG nr 5 w Opolu

Reprezentacja PG w Chróścinie

Reprezentacja PG w Turawie

Zwycięska reprezentacja PG nr 5 odbiera nagrody ufundowane przez NBP

Warsztaty wyjazdowe w gospodarstwie agroturystycznym "Jabłoniowy sad" 24.05.2012 r.

Jak zorganizować domowe SPA dla turystów - szykujemy kąpiele błotne

Sprawdzamy czystość wody w przydomowej oczyszczalni

Liczymy opłacalność transportu żywności…

…i obliczeń ciąg dalszy

Słuchamy wykładu o agrobiznesie

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

PROGRAM SPOŁECZNY “SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”

W ramach VI edycji ogólnopolskiej akcji “Szkoły bez przemocy”
nasze gimnazjum wzięło udział w dwóch konkursach:
Konkursie
na “Kodeks Fair Play” i Konkursie na “Hymn kibica”.

****************************

Kodeks został opracowany przez uczniów klas pierwszych na zajęciach kółka języka polskiego prowadzonych przez p. Agnieszkę Waluś.

Kodeks Fair Play

1. Każdy kibic prawo szanuje,
Nigdy nikogo nie prześladuje.

2. Gościa każdy przyjmuje serdecznie,
By na stadionie czuł się bezpiecznie.

3. Niech honor kibica będzie to rzecz święta.
O szacunku dla graczy niech każdy pamięta.

4. Czyś jest z Legii, czy z Orlika,
Szanuj zawsze przeciwnika.

5. Kibic pałki nie używa
I nikogo nie wyzywa.

6. Kiedy drużynie chcesz kibicować,
Winienś uczciwie ich dopingować.

7. Zachowaj tę radę w swojej pamięci
Używaj mózgu, nigdy zaś pięści.

8. Kibicując, graj fair play,
Klaszcz wesoło i się śmiej.

9. Pamiętaj, że stadion i jego okolica
Nie mogą nigdy być ringiem kibica.

10. Nawet, gdy wychowała cię brudna ulica,
Szanuj ten kodeks i honor kibica.

****************************

Nad hymnem pracowało 14 uczniów :
N. Fira, Z. Nowak, M. Pielorz, E. Pielawa, R. Sajdak, D. Sajdak, K. Burza, K. Kardasiński, J. Czech, K. Balcer, A. Mosz, K. Komor, K. Warzecha, J. Wilczek.
Opiekę literacką sprawowała p. Agnieszka Waluś

Hymn kibica

Ref.: Hej kibicu! Śpiewaj z nami
Wspieraj sercem, nie mięśniami!

1. Nasza drużyna narodowa,
Do rozgrywek jest gotowa.
“Strzelaj graczu wprost do bramki”
Krzyczą fani, krzyczą fanki.

2. Strzeż honoru dziś kibica.
Stadion wszak to nie ulica.
Każdy z nas szanuje prawo,
Mądrze łączy je z zabawą.

3. Polska Euro wygrać musi!
Nadziei tej nic nie zdusi.
Gracz podaje. Pada strzał.
Na trybunach szczęścia szał.

4. Strzeż zasad grania fair play,
Na stadionie bądź okay.
Śpiewaj i klaszcz razem z nami,
Ze wszystkimi Polakami!

POWRÓT DO SPISU TREŚCI